Home algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Alma Findings B.V. te Alkmaar, hierna te noemen ‘leverancier’ en haar afnemers en/of opdrachtgevers, verder te noemen ‘afnemer.’ De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar eventueel door de afnemer wordt verwezen wijst de leverancier hierbij uitdrukkelijk van de hand. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend. Indien de afnemer een bestelling doet, komt een overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud
 • De leverancier behoudt zich de eigendom van door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:
  • De door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
  • Vorderingen wegens tekortschieten van afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten; Het is de afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 • Indien enige zaak ingevolge het bovenstaande aan de leverancier toebehoort, van de afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 • Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1. bedoeld, is de leverancier gerechtigd de zaken die aan hem toehoren zelf, voor rekening van de afnemer, terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De afnemer verleent de leverancier reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle in bezit van de afnemer zijnde zaken die van de leverancier afkomstig zijn worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit zijnde hoeveelheid zaken naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden, alsmede de nog te verrekenen rente, niet te boven gaan.
Artikel 3. Levering
 • Met de leverancier overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 • Aflevering geschiedt af-fabriek, resp. plaats van vestiging, danwel een door de leverancier aangegeven plaats.
 • De leverancier is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen.
Artikel 4. Prijzen

Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden vanaf de plaats van vestiging van de leverancier, behoudens zogenaamde naleveringen die door de leverancier franco kunnen worden uitgevoerd. Zie hiertoe ‘prijsvoorbehoud’. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 5. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

De afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden, welk onderzoek in elk geval dient te behelzen controle van de juiste aantallen en soorten (zulks mede aan de hand van de afleverbewijzen) en van de staat waarin de zaken zich bevinden. Beantwoorden de zaken in enig opzicht niet aan de overeenkomst dan kan de afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij de leverancier daarvan niet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De leverancier is niet verplicht klachten over dadelijk waarneembare afwijkingen betreffende de geleverde zaken die hem later dan 8 dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer bereiken, in behandeling te nemen. In geval de afnemer en/of een derde de zaak onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker tracht die zaak te repareren danwel aanpassingen daaraan aanbrengt, kan de afnemer zich er slechts op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien die beoogde reparatie, die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige behandeling achterwege waren gebleven.

Artikel 6. Betaling
 • Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt door de leverancier een korting verleend over het nettofactuurbedrag. Zie hiervoor de huisregels van Alma onder ’bonuskorting’.
 • Betaling later dan 14 dagen na factuurdatum dient door de afnemer netto te geschieden.
 • Ingaande de 31ste dag na factuurdatum wordt op nog openstaande factuur bedragen een rente in rekening gebracht, alles herleid op maand basis, per maand en/of gedeelte van een maand. Tevens worden administratiekosten in rekening gebracht met een minimum van €15,00.
 • Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de eventueel door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de eventueel door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzing van de afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de afnemer in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €100,00.
 • De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Artikel 7. Doorlevering

De door de leverancier aan de afnemer te leveren zaken zijn bestemd voor doorverkoop aan het publiek. De afnemer verbindt zich de van de leverancier betrokkenzaken niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier door te verkopen aan andere handelaren en/of wederverkopers, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding, onverminderd leveranciers overige rechten waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 8. Opschorting

Gedurende de periode dat de afnemer aan enigerlei opeisbare verplichting jegens de leverancier niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd de (verdere) nakoming van de verplichtingen jegens de afnemer op te schorten.

Artikel 9. Getallen, maten en gewichten

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De Nederlandse handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 10. Ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement, surcéance van betaling of onder curatelestelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is de leverancier naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11. Beëindiging van de relatie
 • In geval van liquidatie of opheffing van zijn bedrijf is de afnemer verplicht de leverancier daarvan vooraf in kennis te stellen.
 • Indien de relatie tussen afnemer en leverancier wordt beëindigd of indien de afnemer zijn onderneming aan anderen overdoet dienen zaken welke voorzien zijn van een merknaam eerst aan de leverancier te worden aangeboden. Indien de leverancier het aanbod van de afnemer aanvaardt, dan verplicht de leverancier zich dit te doen tegen zijn op dat moment geldende verkoopprijs minus genoten kortingen en behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, mits alle facturen van leverancier door de afnemer zijn voldaan. Voor nog niet betaalde zaken zal, eveneens behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, verrekening tegen de aanschafprijs gelden.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Informatie
MAIL VERKOOP@ALMAFINDINGS.NL · FAX 072 520 33 00 · TEL 072 520 33 33 679

Artikel 12. Keuzezendingen
 • Indien zaken op verzoek van afnemer ter keuze worden gestuurd, dient de afnemer uiterlijk 8 dagen na datering van de zichtfactuur of -bon schriftelijk aan de leverancier te berichten of hij de ter keuze ontvangen zaken geheel of gedeeltelijk wenst te behouden.
 • Indien dit het geval is geldt als datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen die waarop de leverancier de schriftelijke mededeling terzake van het behouden van de keuzezending of een gedeelte daarvan heeft ontvangen. Als prijs geldt de prijs en de eventuele edelmetaaltoeslag welke op de zichtfactuur of -bon werden vermeld.
 • Niet behouden keuzegoederen behoren in de originele staat, opmaak en verpakking aangetekend franco en voorzien van een schriftelijke opgave door de afnemer te worden geretourneerd uiterlijk 8 dagen na datum zichtfactuur of -bon.
 • Ontvangt de leverancier gedurende de maximale keuzetermijn van 8 dagen geen schriftelijke mededeling van de afnemer, dan geldt de eerste werkdag na deze termijn als dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, inhoudende het aankopen door de afnemer van alle op de zichtfactuur of -bon vermelde zaken. Als prijs geldt dan de prijs welke op de zichtnota werd vermeld, terwijl berekend wordt de vermelde edelmetaal toeslag of die welke op de dag waarop de koopovereenkomst tot stand is gekomen van toepassing is, wanneer deze hoger is.
 • Voor keuzezendingen wordt de afnemer belast met de porto en/of behandelingskosten.
 • Keuzegoederen mogen niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leverancier, worden geëtaleerd. Keuzegoederen mogen niet gedemonteerd worden.
 • De afnemer dient als een goed huisvader voor de keuzegoederen te zorgen. Beschadigingen en dergelijke, welke ontstaan door en/of tijdens het verblijf van keuzegoederen bij de afnemer zijn voor zijn rekening, evenals eventuele kosten van nieuwe opmaak. Keuzegoederen die zodanig beschadigd zijn dat ze voor verkoop niet meer geschikt zijn worden door de leverancier niet teruggenomen.
Artikel 13. Showroomverkoop

In geval van showroomverkoop aan particulieren, die op verzoek van de afnemer tot stand komt, kan de leverancier een toeslag op de verkoopprijs aan de betrokken afnemer berekenen.

Artikel 14. Overmacht

In geval van staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoer belemmeringen, invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht, kan de leverancier hetzij de levertijd met de duur van de belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voorzover deze door de belemmering wordt getroffen, annuleren, hetzij een andere overeenkomst met afnemer sluiten. Indien een belemmering zich voordoet zal de leverancier op schriftelijk verzoek van de afnemer binnen 8 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.

Artikel 15. Reclamemateriaal

Eventueel aan afnemer verstrekt reclamemateriaal in de ruimste zin blijft onvervreemdbaar eigendom van de leverancier en kan door de leverancier te allen tijde worden teruggevraagd, ook indien door de afnemer een bijdrage in de kosten is betaald, zonder terugbetaling van eventueel door de afnemer betaalde bijdragen en de kosten daarvan.

Artikel 16. Creditering

De leverancier is niet verplicht zaken terug te nemen voor creditering. Wanneer de leverancier hiertoe evenwel toch bereid is dan crediteert hij ten hoogste de historisch betaalde factuurprijs ofwel de actuele dagprijs indien deze lager is.

Artikel 17. Risico’s en aansprakelijkheid

Risico’s bij horloges/-randen. Aan het verzenden van horloges, randen en/of wijzerplaten is het risico van beschadiging of vermissing verbonden. Vanwege het arbeidsintensieve karakter van repareren en daarmee de geringe reparatieopbrengst ten opzichte van de, mogelijk hoge, waarde van het voorwerp zelf, kan Alma hiervoor geen aansprakelijkheid nemen. Door het afgeven of zenden van voorwerpen accepteert de opdrachtgever deze vrijwaring voor Alma. Wel tracht Alma de verzend- en adresseringsrisico’s te beperken door goede verpakking, het verstrekken van geleidebonnen en voorbedrukte adresetiketten. Aan het demonteren van horloges en wijzerplaten is het risico verbonden van beschadiging van onderdelen. Deze onverhoopte kosten zijn niet begrepen in genoemde prijzen en zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 18. Schadevergoeding

1. Opdrachten
Opdrachten dienen door de opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk en waar mogelijk schriftelijk te worden verstrekt. Schaden of kosten voortvloeiend uit misverstanden, verkeerd gegeven of verkeerd begrepen opdrachten, komen ten laste van de opdrachtgever.

 • De leverancier is, indien hem een opdracht tot speciale vervaardiging is verstrekt danwel indien hem zaken zijn verstrekt ter reparatie, bewerking of verwerking, uitsluitend aansprakelijk voor schade van het geleverde, die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.
 • De leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan het geleverde.
 • De leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk kan zijn.
 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

2. Ontwerpen
Ontwerpen, tekeningen en modellen zijn, evenals het door verkoper gebezigde gereedschap, geestelijk en/of fysiek eigendom van de verkoper, ook indien aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke goedkeuring is het derhalve niet geoorloofd een product, geheel of ten dele, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke wijze dan ook, na te maken en/of te reproduceren.

Artikel 19. Garantie

Bij het plaatsen van horlogeglazen is uitdrukkelijk een garantie van ’waterafstotend’, ’waterbestendig’, ’watervrij’ en met name ’waterdichtheid’ uitgesloten. Alma levert en plaatst horlogeglazen zorgvuldig en bekwaam, maar voert geen test uit op waterdichtheid. Reden is dat wordt geleverd aan horlogemakers terwijl het testen op waterdichtheid des horlogemakers is en Alma niet haar klanten beconcurreerd. Het waterdichtzijn is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het al dan niet beschadigd zijn van de glasrand, de bevestiging daarvan op het horloge met derhalve de afsluiting daarvan, de kroon met de afsluiting ervan, de bedieningsknoppen en het achterdeksel, al dan niet met rubberen ring. Kosten van een dergelijke test en vergoeding voor een mogelijke garantieclaim zijn dan ook niet in de glasprijs verwerkt.

Artikel 20. Annulering door afnemer

Annulering van een gegeven opdracht kan slechts plaatsvinden met toestemming van leverancier en voor zover leverancier schadeloos gesteld wordt. Indien het zaken betreft die speciaal voor afnemer gemaakt zijn is annulering of teruggave niet mogelijk. De voorwaarden en alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in Nederland te zijn aanvaard respectievelijk gesloten.